Vegtrafikklovens paragraf 57 om parkering på sykkelsti

Foto: Richard Drdul, Flickr/Creative Commons.  http://www.flickr.com/photos/drdul/
Foto: Richard Drdul, Flickr/Creative Commons. http://www.flickr.com/photos/drdul/

Utdrag.

§57. Unntak for parkeringsforbud på sykkelsti, sykkelfelt eller gangveg

Stopp og parkering på sykkelsti, sykkelfelt eller gangsti er i hovedsak ikke tillatt.

Fritak kan innvilges dersom fører av motorvogn kan legitimere at alle herunder nevnte unntaksvilkår er oppfylt. Oppfyllelse av kun ett vilkår kvalifiserer ikke til fritak. Vilkår som må oppfylles i sin helhet, er som følger:

1. Eierskap til motorvogn eller tilhenger må dokumenteres med førerkort og vognkort.

2. Eier av motorvogn eller tilhenger må kunne dokumentere at eiers intelligenskvotient (IQ) ikke overstiger det tall som fremkommer i de to – 2- siste sifre i kjøretøyets registreringsnummer.

Dersom skriftlig dokumentasjon fra avlagt prøve (IQ-test) ikke kan fremlegges, tillegges førers hensettelse av kjøretøy eller tilhenger indikativ kraft i en rettslig vurdering av førers IQ. Ansvar for utførelse av en slik vurdering tilligger den første passerende fører av ikke-motorisert sykkel.

Dennes vurdering kan ikke påklages.

Tillegg 1. Denne regel kommer til anvendelse også ved hensettelse av motorvogn eller tilhenger på skinnelegning beregnet på sporvogn. (Trikkeskinner). Ansvar for vurdering av bilførers IQ tilligger i slikt tilfelle sporvognens passasjerer eller en derav bemyndiget.

Tillegg 2. Eksempel på beregning. Dersom angjeldende registreringsnummer er AB 12345, er det tallet førtifem – 45 – som kommer til anvendelse. Dersom en IQ lik eller lavere enn 45 ikke kan dokumenteres, er vilkår for fritak å anse som ikke oppfylt.